Phương pháp chuyển hóa từ hệ thống sắc ký lỏng Agilent 1100 bằng phương pháp sử dụng hệ thống ACQUITY UPLC H-Class System với hệ thống ổn định nhiệt độ cột tối ưu

Mục tiêu Để chứng minh khả năng chọn của nhiệt độ đến độ chọn lọc của phương pháp HPLC chuyển hóa từ hệ thống sắc ký lỏng Aglient 1100 được thay thế bằng phươn pháp sử dụng hệ thống ACQUITY HPLC® H-Class. Cơ sở lý thuyết Với sự đầu tư ngày càng cao về thiết…

Xem thêm